پادکست فیتب - شماره 1

آیا برای کاهش سایز و از بین بردن چربی های شکم انجام حرکات شکم و پهلو کافیست؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب میتوانید بشنوید.