پادکست فیتب - شماره 2

بعد از هر دوره مصرف دارو و مکمل ،چه مدت باید ریکاوری و پاکسازی را انجام داد و بعد از چه مدت می توان دوره و مصرف جدید را شروع کرد؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب میتوانید بشنوید.