پادکست فیتب - شماره 5

سوال كاربران: من صبح ها و با هدف چربی سوزی و کاهش وزن تمرین می کنم. آیا می توانم بدون صرف صبحانه تمرین را شروع کنم؟
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.