پادکست فیتب - شماره 8

سوال كاربران : آیا می‌توان مکمل گلوتامین و کراتین را با هم در یک دوره مصرف کرد؟!
پاسخ این سوال را از زبان استاد علی تبریزی و از طریق پادکست فیتب می توانید بشنوید.