تمرین با وزنه برای کودکان

آیا کودکان هم می توانند تمرینات با وزنه داشته باشند؟
خصوصا کودکانی که چاق هستند.

باور اشتباهی که قبلا و سال های اخیر در بین مردم رایج بود این بود که تمرینات با وزنه اثر منفی در رشد کودک خواهد داشت و شاید تا حدودی موجب کاهش رشد کودک و نوجوانی شود که می خواهد تمرینات با وزنه انجام دهد. اما تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده است این نظریه را کاملا رد کرده است و تایید کرده است که علاوه بر این که اثرات منفی ندارد می تواند در قسمت های مختلفی منجر به اثرات مثبت در رشد کودک شود. از جمله بهبود در مهارت های حرکتی به خصوص در ترکیب بدن افراد .

همان طور که انجام تمرینات با وزنه برای بزرگسالان نیاز هست که زیر نظر کارشناسان مجرب باشد و با برنامه ریزی صحیح انجام شود. این مورد برای کودکان و نوجوانان نیاز هست که چندین برابر رعایت شود. چرا که در حال رشد هستند و اگر برنامه تمرینی نا صحیح داشته باشد منجر به آسیب خواهد شد. در واقع برنامه مناسب و آموزش صحیح اگر فراهم شود، کودکان و نوجوانان می توانند از فواید تمرینات با وزنه استفاده کنند.