مشکلات پزشکی قبل از شروع تمرین

آیا نیاز است که اگر مشکل پزشکی داریم آن را با کارشناس و یا مربی که قرار است برنامه تمرینی بدهد در میان گذاریم؟


اول این نکته را در نظر بگیرید که قبل از شروع به انجام تمرینات حتما معاینه و چکاپ پزشکی صورت گیرد. در صورتی که مشکل پزشکی از جمله فشار خون و یا ... داشته باشید آن را با مربی و یا کارشناس خود در میان گذارید.
چرا که در طراحی برنامه شما بسیار تاثیر گزار است. به عنوان مثال فردی که مشکل قلبی عروقی و فشار خون دارد تمرینات مقاومتی و تمرینات با وزنه باید با حساسیت خیلی بیشتری تجویز شود. غفلت از این نکته علاوه بر این که تمرین نتیجه مثبتی نخواهد داشت بلکه منجر به آسیب خواهد شد.