چند روز در هفته باید تمرین کرد؟

در رابطه با این موضوع که چه مقدار فاصله و استراحت باید میان تمرینات باشد هیچ قانون کلی وجود ندارد. بلکه بستگی به نوع تمرین و شدت تمرین دارد. منظور از نوع تمرین، یعنی تمرین مقاومتی است یا استقامتی و یا ... و شدت تمرین منظور این است که تمرین آرام، متوسط، شدید و یا سنگین است. این موارد عواملی است که تعیین می کند چه مقدار باید بدن استراحت کند. به عنوان یک قانون کلی برای کار با وزنه با عضلات مختلف بدن، پیشنهاد ما این است که عضله 2 تا 3 روز استراحت کند. و در تمرینات استقامتی مانند دوچرخه - دویدن - شنا و ... 24 ساعت زمانی مناسب برای ریکاوری می باشد. باید به این نکته توجه داشت که استراحت همراه با تغذیه مناسب می باشد. در صورت نداشتن تغذیه مناسب ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد.
هم چنین اهداف تمرین هم بسیار اثر گذار است. گاهی کارشناس و مربی با توجه به شناخت که از بدن شما دارد هدفی را برای شما در نظر دارد که برای رسیدن به آن مشخص می کند چه مقدار استراحت مناسب است.