ابتدا برنامه قدرتی یا برنامه هوازی؟

ابتدا برنامه قدرتی با هوازی؟!

پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که شما از تمرین چه هدفی دارید. اگر ورزشکار هدف خاصی را دنبال نکند و تنها هدف او رسیدن به یک شرایط ایده ال سلامتی، فکری، جسمی و روانی باشد هیچ محدودیتی برای این فرد وجود ندارد و در ابتدا تمرین می تواند هم هوازی و هم مقاومتی کار کند. اما اگر ورزشکار هدفمند ورزش می کند و هدف توسعه قدرت و توان می باشد در این شرایط انجام تمرینات هوازی در ابتدا تمرین توصیه نمی شود. چرا که انجام تمرینات هوازی قبل از انجام تمرینات مقاومتی بر روی حداکثر قدرت شما اثر می گذارد و آن را کاهش می دهد. به دلیل تخلیه ذخایر انرژی و خستگی که ایجاد می کند. و اگر هدف توسعه سیستم تنفسی و سیستم هوازی می باشد توصیه می شود ابتدا تمرینات هوازی انجام دهید. در واقع هدف گذاری شما مشخص می کند که ترتیب و تمرینات به چه صورت انجام شود.