برندگان مسابقه اینستاگرامی شماره 2

با تشکر از همراهمی شما عزیزان در دومین مسابقه اینستاگرامی فیتب،
5 کاربر گرامی ذیل با ارائه پاسخ صحیح برنده حوله ورزشی فیتب شده اند.