1 هفته تا پایان تخفیف دریافت برنامه علی زرافشان

تخفیف ویژه 60 درصدی دریافت برنامه ورزشی از مربی فیتب، آقای علی زرافشان فقط تا پایان تابستان.